تغییرات ایجاد شده در نحوه محاسبه عوارض جهت اجرا در سال 1401

در اجرای مفاد تبصره یک ماده پنجاه قانون مالیات بر ارزش افزوده بدینوسیله مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تغییرات ایجاد شده در نحوه محاسبه عوارض جهت اجرا در سال 1401به شرح زیر اعلام عمومی می گردد.

در اجرای مفاد تبصره یک ماده پنجاه قانون مالیات بر ارزش افزوده بدینوسیله مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تغییرات ایجاد شده در نحوه محاسبه عوارض جهت اجرا در سال 1401 به شرح زیر اعلام عمومی می گردد.

1. مصوبه شماره 3748/00/28 مورخ 30/10/1400در خصوص ارزش افزوده تجاری و تراکم مسکونی سال 1401، تراکم ساختمانی در طبقات و ضریب R در محاسبات ارزش افزوده تجاری.  

2. مصوبه شماره 3726/00/28 مورخ 28/10/1400 در خصوص عوارض پذیره ساختمانی برای کاربری های غیر مسکونی

3. مصوبه شماره 3729/00/28 مورخ 29/10/1400 در خصوص عوارض کسب و پیشه فعالین نظام صنفی و قوانین خاص

4. مصوبه شماره 3728/00/28 مورخ 28/10/1400 در خصوص ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد.

 

- جهت مشاهده مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان اینجا را کلیک نمایید.کد محتوا 44310

برچسب ها